OFERTA

Sporządzanie następujących typów dokumentacji:

– koncepcje;

– wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze;

– plany BiOZ;

– operaty wodnoprawne;

– dokumentacje geotechniczne;

– projekty organizacji ruchu;

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

– przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Specjalizujemy się w projektach:

– stacji uzdatniania wody (projekty wielobranżowe w branży technologicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej i AKPiA, drogowej, geotechnicznej)

– zbiorników stalowych i żelbetowych wody;

– sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

– pompowni wody i ścieków;

– instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych;

– stacji redukcyjno – pomiarowych  gazu;

– systemów ujęcia wody rzecznej;

 – technologii basenowych.

Przygotowywanie dokumentów formalnych oraz uzyskiwanie wszelkich niezbędnych decyzji m.in.:

– wypisy wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego;

– decyzje lokalizacyjne celu publicznego;

– decyzje i raporty środowiskowe;

– decyzje pozwolenia wodnoprawnego;

– zgłoszenia budowy;

– uzgodnienia z wymaganymi organami;

– decyzje pozwolenia na budowę;

Doradztwo techniczne:

W związku z wieloletnim doświadczeniem naszej firmy zapewniamy fachowe doradztwo techniczne, wspomagając Inwestorów w optymalizacji doboru technologii oraz kosztów planowanej inwestycji, w świetle przepisów prawa i obowiązujących norm prawnych.

Nadzory:

– nadzory autorskie wielobranżowe;

– nadzory inwestorskie wielobranżowe w tym Inżynier Kontraktu

Zapraszamy Państwa do współpracy!